Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden als pdf downloaden

 Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Aanmelding en inschrijving:

 • Aanmelding en inschrijving voor een door ons verzorgde cursus geschiedt door het invullen en ondertekenen van het door ons verstrekte inschrijfformulier.
 • Minderjarige personen kunnen uitsluitend als cursist worden ingeschreven door de ouders(s) of wettelijke vertegenwoordigers.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden als onverbrekelijk onderdeel van de gesloten overeenkomst.

Cursusduur:

 • Inschrijving geschiedt voor een heel cursusblok volgens het rooster op het door u ingevulde inschrijfformulier.

Opzeggen:

 • Tussentijds opzeggen gedurende een lopende cursus is niet mogelijk.

Betaling:

 • Betaling cursusgeld dient voor aanvang of tijdens de eerste les te geschieden.
 • Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 • Indien het verschuldigde cursusgeld niet is voldaan zijn wij gerechtigd de cursist uit te sluiten van deelname aan de cursus, onverminderd diens verplichtingen voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst.
 • Het afmelden en niet volgen van de lessen ontheft de cursist niet van de betalingsverplichting.

Cursuskosten:

 • Specificatie van cursusaanbod en lesgelden worden vermeld op de website.

Aansprakelijkheid:

 • Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit eigen gebreke of uit gebruik van de door ons verstrekte materialen.
 • Zoekgeraakte eigendommen van de cursist.
 • Ongevallen die een cursist kan overkomen.
 • De cursist kan gedurende de les gebruik maken van de naai- en lockmachines.
 • Ook kan de cursist gebruik maken van andere apparaten die nodig zijn voor de cursus.
 • Storingen door onoordeelkundig gebruik van deze machines en apparaten komen voor rekening van de cursist.
 • Storingen als gevolg van slijtage zijn voor rekening van het atelier.

Lesvoorwaarden:

 • De lerares heeft de plicht zorg te dragen voor een regelmatig verloop van de cursus.
 • Tevens behoudt zij het recht de planning van de lestijden te wijzigen.
 • Lessen, na afmelding minimaal 24 uur voor aanvang, kunnen worden ingehaald indien dit mogelijk is bij de andere lessen.
 • Dit gebeurt altijd in overleg met de lerares.
 • Niet afgemelde lessen kunnen niet worden ingehaald.
 • Aan het einde van elke cursusperiode, laatste les volgens rooster eigen groep, vervallen de nog in te halen lessen.
 • Vakliteratuur ligt ter inzage maar wordt niet uitgeleend.
 • Cursisten kunnen gebruik maken van de door lerares beschikbaar gestelde modebladen, Burda, Knip en Knippie, volgens het uitleensysteem van het atelier.